Bibliografia / Webgrafia


webgrafia

Guia per l'elaboració del Pla TAC. Departament d'Educació, abril 2009. http://www.xtec.cat/recursos/tac/platac.pdf

IMAE. Projecte 1x1: http://imae.wikispaces.com/Projecte+1x1#Projecte%20eduCAT1x1-Objectius%20finals%20del%20projecte

http://www.xtec.net/innovacio/tic/recursos.htm

http://www.xtec.net/innovacio/tic/experiencies.htm

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/machado/documentos/encuesta_tic_0304_prof.pdf

http://www.campusred.net/telos/articulocuaderno.asp?idarticulo=4&rev=78 Monge, Sergio (2004). La escuela vasca ante el cambio tecnológico. Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la enseñanza - Tesi doctoral: http://www.sergiomonge.com/doc/tesis- doctoral-sergio-monge.pdf

European Schoolnet (2008) Commission Directorate General for Education and Culture. Evaluation framework for the use of ICT in education. Projecte P2V (Peer to Peer networking for Valorisation) http://peerlearning.eun.org/shared/data/pdf/p2v_ict_evaluation_framework_september_16_2008.pdfBibliografia

Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. DOGC 5422 – 16/7/2009

Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. DOGC núm. 4915 – 29/06/2007

Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (ESO). DOGC núm. 4915 - 29/06/2007.

Generalitat de Catalunya.Departament d'Educació. (2007) Guia per elaborar i aplicar un Pla Estratègic. Barcelona. Servei de difusió i publicacions.
http://phobos.xtec.net/edubib/intranet/file.php?file=docs/Qualitat/guia_planificacio_estrategica.pdf

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació . Proposta de qüestionari per a l'anàlisi inicial de la situació de les TIC al centre educatiu. (Material de formació del curs: Projecte TIC de centre)

Generalitat de Catalunya, Departament d'Educació, Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (2009). Les TIC a l’ESO. Resultats i conclusions de l’estudi SITES 2006 a Catalunya. Informes d'Avaluació 13. (Provisionalment a: http://sites2006-tic-eso.notlong.com)

Mominó, JM., Sigalés, C., Meneses, J. (2008) L’escola a la Societat Xarxa . Col. Editorial UOC. ARIEL.

Mominó, JM., Sigalés, C., Meneses, J. (2009) TIC e innovación en la educación escolar española. Estado y perspectivas. TELOS Cuadernos de comunicación e innovación.


Ruiz Tarragó, Ferran (2007) La nueva educación. Biblioteca Fundación Everis. Lid Editorial. UNESCO (2007) Consorcio INTEGRA. (Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación

IIPE) Herramientas para la gestión de proyectos educativos con TIC. Buenos Aires. http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001580/158068s.pdf

UNESCO (2003) Asia and Pacific Regional Bureau for Education: Developing and Using Indicators of ICT in Education. Bangkok .
Vivancos Martí, Jordi (2008) Tratamiento de la información y competencia digital. Alianza Editorial